Obowiązki wydawcy

AUTONOMIA EDYTORSKA Wymiar bezpieczeństwa: Międzynarodowe i krajowe Studia zobowiązują się współpracować z redaktorami, aby jasno określić role wydawców i redaktorów, aby zapewnić autonomię decyzji redakcyjnych, bez wpływu ze strony reklamodawców lub innych partnerów komercyjnych.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administr Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" zapewnia integralność i przejrzystość każdego opublikowanego artykułu pod kątem: konfliktu interesów, finansowania publikacji i badań, etyki publikacji i badań, przypadków publikacji i niewłaściwego prowadzenia badań, poufności, autorstwo, poprawki do artykułów, wyjaśnienia i wycofania oraz terminowa publikacja treści. Nierzetelność naukowa W przypadku domniemanego lub udowodnionego naukowego wykroczenia, nieuczciwej publikacji lub plagiatu wydawca, w ścisłej współpracy z redaktorami, podejmie wszelkie stosowne działania w celu wyjaśnienia sytuacji i zmiany danego artykułu. Obejmuje to szybką publikację korekty lub erraty lub, w najcięższych przypadkach, wycofanie się z pracy, której dotyczy.