Obowiązki autorów

STANDARDY RAPORTU Autorzy zgłaszający wyniki oryginalnych badań powinni przedstawić dokładne zestawienie wykonanych prac oraz obiektywną dyskusję na temat ich znaczenia. Dane podstawowe powinny być dokładnie przedstawione w manuskrypcie. Dokument powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odniesienia, aby umożliwić innym powielenie pracy. Oszukańcze lub świadomie niedokładne stwierdzenia stanowią nieetyczne zachowanie i są niedopuszczalne. Oryginalność i plagiat Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli autorzy wykorzystali pracę i / lub słowa innych osób, to zostało to odpowiednio zacytowane lub zacytowane.

WIELU, REDUNDANCJACH LUB PORÓWNANIU PUBLIKACJI Autor nie powinien ogólnie publikować manuskryptów opisujących zasadniczo te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Równoległe przedłożenie tego samego rękopisu do więcej niż jednego dziennika stanowi nieetyczne zachowanie publikacyjne i jest niedopuszczalne.

UDOSTĘPNIANIE ŹRÓDEŁ Zawsze należy udzielać właściwego potwierdzenia pracy innych osób. Autorzy powinni również cytować publikacje, które miały wpływ na określenie charakteru zgłaszanej pracy.

AUTORSTWO MANUSCRIPT Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację zgłoszonego badania. Wszyscy, którzy wnieśli znaczący wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy. Jeżeli istnieją inne osoby, które uczestniczyły w pewnych istotnych aspektach projektu badawczego, powinny one zostać wymienione w sekcji Potwierdzenie. Odpowiedni autor powinien upewnić się, że wszyscy właściwi współautorzy (zgodnie z powyższą definicją) i żadni nieodpowiedni współautorzy znajdują się na liście autorów manuskryptu oraz że wszyscy współautorzy obejrzeli i zatwierdzili ostateczną wersję pracy i zgodził się na jego przekazanie do publikacji. Wszyscy współautorzy muszą być wyraźnie wskazani w momencie składania prac. Prośby o dodanie współautorów po zaakceptowaniu rękopisu będą wymagały zatwierdzenia przez redaktora.

UJAWNIANIE INFORMACJI I KONFLIKT INTERESÓW Wszyscy autorzy powinni ujawnić w swoich manuskryptach każdy finansowy lub inny istotny konflikt interesów, który może być interpretowany jako wpływający na wyniki lub ich interpretację w manuskrypcie. Wszystkie źródła wsparcia finansowego dla projektu powinny zostać ujawnione.

BŁĘDY PODSTAWOWE W PUBLIKOWANYCH PRACACH Jeżeli autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoim własnym opublikowanym dziele, obowiązkiem autora jest niezwłoczne powiadomienie redaktora lub wydawcy czasopisma i podjęcie z nimi współpracy w celu wycofania artykułu lub opublikowania odpowiedniej poprawki oświadczenie lub errata.