Dla autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Redakcja przyjmuje dokumenty o długości co najmniej 10 stron .
Dokumenty muszą być w języku angielskim (brytyjskim lub amerykańskim).
Przyjmujemy również artykuły w innych językach Kongresu (jeden lub dwa dla każdego numeru). Złożenie takiego dokumentu należy skonsultować z redakcją.
Dokumenty należy przesyłać pocztą e-mail na adres science@apeiron.edu.pl lub tradycyjnym wpisem na adres:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków.

Artykuły powinny być zapisane w pliku zgodnym z Word (.doc, .docx, .rtf). Typ czcionki: 12 razy New Roman CE lub odpowiednik cyrylicy; pojedyncza przestrzeń
1,5 linii; standardowe marginesy (2,5 cm); alfabetyczny, ponumerowany
odniesienia na końcu tekstu.

KAŻDA PAPIERKA ZAWIERA :

 1. Streszczenie w języku angielskim z maksymalnie 200 wyrazów leżących u podstaw głównych punktów artykułu. Powinien mieć charakter informacyjny i nie wymaga objaśnień bez odniesienia do tekstu manuskryptu. Powinien zawierać wszelkie istotne wyniki, które wspierają wnioski z pracy.
 2. Rozszerzony abstrakt z ca. 1.500 znaków ze spacjami, które powinny być zgodne ze strukturą artykułu. Streszczenie jest przeznaczone dla polskich czytelników i, jeśli zostanie przesłane w języku angielskim, zostanie przetłumaczone na język polski.
 3. 3-5 słów kluczowych , zarówno w języku artykułu, jak i po angielsku. Słowa kluczowe muszą różnić się od słów użytych w tytule artykułu.
 4. Krótka notatka biograficzna autora.
 5. Materiały referencyjne powinny zawierać wyłącznie publikacje cytowane w artykule i powinny być zgodne z poniższym wzorem:
  • Dla książek : Rosa R., Filozofia bezpieczenstwa , Bellona, ​​Warszawa 1995.
  • Dla artykułów z periodyków : Koziej S., Bezpieczeństwo i obronność Unii Europejskiej , "Myśl Wojskowa", 2005, nr. 1.
  • Artykuły w książkach : Kudelska M., Filozofia Indii , [in:] Filozofia Wschodu , B. Szymanska (ed.), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001.
 6. Przypisy należy umieścić u dołu każdej strony i postępować zgodnie z poniższym wzorem:
  • Dla książek : R. Rosa, Filozofia bezpieczeństwa , Bellona, ​​Warszawa 1995.
  • Dla artykułów z periodyków : S. Koziej, Bezpieczeństwo i obronność Unii Europejskiej , "Mysl Wojskowa", 2005, nr. 1.
  • Artykuły w książkach : M. Kudelska, Filozofia Indii , [in:] Filozofia Wschodu , B. Szymanska (red.), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001.
  • Dla źródeł cytowanych we wcześniejszym przypisie użyj : Ibidem.

Notowania powinny być oznaczone podwójnymi przecinkami. W przypadku osadzonych ofert użyj »...«.
Zdjęcia, wykresy i ilustracje: 600 dpi .
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrócenia i edycji prac .
Wszystkie artykuły są sprawdzane w systemie podwójnie ślepym.
Nie przewidujemy płatności .
Autorzy powinni dołączyć podpisane oświadczenie potwierdzające prawdziwość tekstu (najlepiej skan takiego dokumentu).
Publikując w "Wymiarach bezpieczeństwa", autorzy przenoszą prawa autorskie na papiery do Wydawcy. Proszę załączyć oświadczenie w tym celu.
Pamiętaj, że takie zjawiska jak ghostwriting i guest authorship są niedopuszczalne, ponieważ są przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki zostaną zgłoszone odpowiednim instytucjom. W każdym przypadku współautorstwa autorzy są zobowiązani do załączenia oświadczenia o wkładzie (wszystkie formularze dokumentów są dostępne na stronie internetowej).
Przesyłając dokument Autor akceptuje politykę czasopisma.

Opłata za publikację: 175 zł (45 €) za artykuł.
Autor jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 10 dni od daty otrzymania informacji o pozytywnym przeglądzie artykułu przelewem bankowym na wskazane konto bankowe. Jeżeli autor, po otrzymaniu recenzji, postanowi wycofać artykuł z publikacji, zapłaci udowodnione opłaty poniesione przez WSBPI "Apeiron", Kraków, do wysokości opłaty za publikację.
Cena za wydrukowany egzemplarz zostanie przekazana w szczególności dla każdej emisji.